Java Stok Otomasyon Sistemi

Proje indirme linki güncellendi

 PROJE İNDİRME LİNKİ : Projeyi İndirmek için buraya tıklayınız

Projede kullanılan fonksiyonlar:

 1. setDefaultCloseOperationt(parametre);
  • Pencere kapatılmak istediğinde ne yapılacağına ayarlayan fonksiyon.
 2. setSize(genişlik, yükseklik);
  • Nesnenin boyutunu ayarlar.
 • setBounds(x, y, genişlik, yükseklik);
  • Nesneyi belirtilen koordinata yerleştirir.
 1. setResizable()
  • Pencerenin büyütülüp küçültülmesini engeller.
 2. addActionListener(listener);
  • Nesneye bir dinleyici ekler, nesneye tıklandığında ne yapılacağına karar verir.
 3. setBackground(renk);
  • parametre olarak girilen rengi bulunan nesnenin arkaplanı olarak ayarlar.
 • Connection connection;
  • Bağlantı nesnesi
 • ResultSet result;
  • Yapılan sorgu sonucunda döndürülen değerlerin tutulacağı nesnedir.
 1. Statement statement;
  • Veritabanına gönderilen sorgu ifade nesnesidir.
 2. executeQuery(ifade);
  • Parametre olarak göndürelen ifadeyi sorgular ve geriye sonuçları ResultSet tipinde döndürür.
 3. first();
  • result nesnesindeki sorgu sonuçlarına ait ilk satıra ulaşır.
 • last();
  • result nesnesindeki sorgu sonuçlarına ait son satıra ulaşır.
 • next();
  • result nesnesindeki sorgu sonuçlarında bulunduğu satırdan bir sonraki satıra gider.
 • getRow();
  • result nesnesindeki sorgu sonuçlarına ait toplam satır sayısını geri döndürür.
 1. getString(sutunIsmi), result.getInt(sutunIsmi)
  • Parametre olarak girilen sütundaki değeri geri döndürür.
 • updateString(sutunIsmi, deger), result.updateInt(sutunIsmi, deger)
  • result nesnesinin o an bulunduğu satırdaki parametre olarak girilen sütun ismininin içeriğini parametre olarak girilen deger olarak gunceller.
 • updateRow()
  • result nesnesini bulunduğu satırdaki içeriği günceller.
 • insertRow()
  • result nesnesinin bulunduğu satıra yeni içerik ekler.
 • moveToInsertRow()
  • result nesnesini boş olan ilk satıra yeni kayıt eklemek için taşır.
 1. deleteRow()
  • result nesnesinin o an bulunduğu satırı siler.
 • Container container;
  • Eklenen componentlerin tutulduğu nesnedir.
 • removeAll();
  • container nesnesindeki tüm componentleri kaldırır.
 • invalidate();
  • container nesnesini geçersiz kılar.
 • repaint();
  • container nesnesine yeni eklenen componentlere göre yeniden şekillendirir.
 • Jtable tablo;
  • Listeleme için kullanılacak olan nesnedir.
 • showConfirmDialog(,,,,);
  • Hata durumlarında veya başarılı olunan durumlarda ekranda ileti göstermede kullanılan diyalog penceresi.
 • setLocation(x, y)
  • Pencere yerleşim yeri belirlemede kullanılan fonksiyon.

 

Otomasyonda kayıt olarak eklenmiş ürünleri listeleme
Otomasyonda kayıt olarak eklenmiş ürünleri listeleme

 

Otomasyona Yeni Kayıt Ekleme
Otomasyona Yeni Kayıt Ekleme

 

acilisEkrani()

Program ilk çalıştırıldığında ve ana sayfa menüsüne tıklanıldığında oluşan görünümü yapar. Fonksiyon içerisinde panel içerisinde bir JLabel bir de JTextArea bulunmaktadr. JLabel ile görüntüdeki resimin eklenmesi sağlanmıştır, JTextArea ile yazının görünmesi sağlanmıştır.

yeniKayitMenusu()

Yeni Kayıt menüsüne tıklandığında çalışır. Fonksiyonun görevi o an ki panele eklenen herşeyi siler, yeni bir panel oluşturarak içerisine yeni kayıt için gerekli olan görünümü sağlar. Görünümü sağlamak için fonksiyon içerisinde başka fonksiyonlarda çalışmaktadır. Bu fonksiyonlar;  urunNumarasiOlustur(), urunIsmiOlustur(), urunTuruOlustur(), urunFiyatiOlustur(), urunMiktariOlustur() ve urunYeniKayit() fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

urunNumarasiOlustur(), urunIsmiOlustur(), urunTuruOlustur(), urunFiyatiOlustur(), urunMiktariOlustur()

Yeni Kayıt ve Güncelle menüsünde kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Bu fonksiyon; yeni bir JLabel nesnesi oluşturmuştur ve bu oluşturulan nesneyi panelin içerisine eklemiştir. Aynı şekilde kullanıcılardan giriş almak için bir JTextField nesnesi oluşturulmuştur ve panele eklenmiştir.

urunYeniKayit()

Yeni Kayıt menüsünde yer alan ekle butonuna bastığında çalışmaktadır. Bu fonksiyonun görevi JTextField nesnelerine girilen değerleri veritabanına aktarmak ve hata oluşmadığı durumlarda JTextField nesnelerini boş olarak değiştirip ekranda diyalog penceresi açmaktadır. Hata olduğu durumlarda da diyalog penceresi açılmaktadır.

guncellemeMenusu()

Güncelle menüsüne tıklandığında çalışmaktadır. Fonksiyon içerisinde güncellenecek ürün numarasını kullanıcıdan alarak girilen ürün numarasını ait bilgileri JTextField nesnelerine girmektedir. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra güncelle butonuna basıldığında ise veritabanı üzerinde yapılan değişiklikler ve yapılır. Hata olduğu ve olmadığı durumlara göre diyalog penceresi gözükür. Fonksiyonda; urunNumarasiOlustur(), urunIsmiOlustur(), urunTuruOlustur(), urunFiyatiOlustur(), urunMiktariOlustur() fonksiyonları çalışmaktadır ve bunların görevleri üstte belirtilmiştir.

icerikListeleme(String, String)

İlk girilen parametreyi icerikArama(String) fonksiyonuna gönderir, diğer parametreyi ise listelemeYap(String) fonksiyonuna gönderir. Bu fonksiyonların görevleri aşağıda belirtilecektir.

icerikArama(String)

Ekranda kullanıcının arama yapmasını sağlayan arayüzü oluşturur. Fonksiyon içerisinde birer adet JLabel ve JTextField nesnesi bulunmaktadır. Parametre olarak gelen String, JLabel’in içeriği olarak ayarlanır.

listelemeYap(String)

Parametre olarak girilen String içerisindeki değere göre veritabanında arama yapar ve gerekli sonuçları döndürür. Döndürülen veriler tablo içerisine aktarılır ve ekranda gösterilir.

aramaMenusu()

Arama menüsüne tıklandığında çalışır. Kullanıcıdan arama türünü seçtirir ve seçilen arama türüne arama yapıp sonuçları listelemekte görevlidir. Fonksiyon içerisinde icerikListeleme(String, String) fonksiyonu görevlidir. (Yukarıda fonksiyon görevi yazılmıştır.)

urunSil()

Sil menüsüne tıklandığında çalışır. Fonksiyonda içerisinde istenilirse belirtilen ürün numarası silinebilir veya tüm ürünler silinebilir. Fonksiyonda; icerikArama() fonksyionu çalışmaktadır.(Üst kısımlarda görevi yazılmıştır.) Hata olduğu ve olmadığı durumlarda diyalog penceresi açılmaktadır.

baglanti()

Veritabanına bağlantı yapmada kullanılan fonksiyondur. Fonksiyon içerisinde belirtilen veritabanı adresi, kullanıcısına bağlanmaktadır. Fonksiyon statement türünde bir geri dönüş yapmaktadır.

 

 

 

import java.awt.Color;

import java.awt.Container;

import java.awt.Dimension;

import java.awt.Toolkit;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.SQLException;

import java.sql.Statement;

import java.util.logging.Level;

import java.util.logging.Logger;

import javax.swing.ImageIcon;

import javax.swing.JButton;

import javax.swing.JComboBox;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JLabel;

import javax.swing.JMenuBar;

import javax.swing.JMenuItem;

import javax.swing.JOptionPane;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.JScrollPane;

import javax.swing.JTable;

import javax.swing.JTextArea;

import javax.swing.JTextField;

import javax.swing.table.DefaultTableModel;

import javax.swing.table.JTableHeader;

 

public class StokOtomasyonMain extends JFrame {

 

    private Connection connection = null; // Bağlantı nesnesi

    private String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/stokotomasyonodevi?useUnicode=true&characterEncoding=utf8"; // Veritabanı adresi

    private String userName = "root"; // Veritabanı kullanıcı adı

    private String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";

    private String password = ""; // Veritabanı şifresi

    private ResultSet result; // Yapılan sorgu sonucunda döndürülen değerlerin tutulacağı nesnedir.

    private Statement statement; // Veri tabanına gönderilen sorgu ifadesi nesnesidir.

 

 

 

 

    private JMenuBar menuBar; // Menü Bar

 

    private JMenuItem anaSayfa;

    private JMenuItem menuYeniKayit;

    private JMenuItem menuGuncelle;

    private JMenuItem menuSil;

    private JMenuItem menuListele;

    private JMenuItem menuArama;

    private JMenuItem hakkinda;

 

    private JPanel anaPanel;

    private JPanel yeniPanel;

 

 

    private Container container; // Eklenen componentlerin tutulduğu nesnedir.

 

    private JLabel urunNumarasi;

    private JLabel urunIsmi;

    private JLabel urunTuru;

    private JLabel urunFiyati;

    private JLabel urunMiktari;

 

    private JTextField txtUrunNumarasi; // Veritabanına aktarılacak olan verilerin girileceği yazı alanı.

    private JTextField txtUrunIsmi;

    private JTextField txtUrunTuru;

    private JTextField txtUrunFiyati;

    private JTextField txtUrunMiktari;

 

    private JTextField txtGuncelle;

 

    private JTextArea hosgeldiniz; // AnaSayfa ekranındaki yazı alanı.

 

    private JTable tablo; // Listeleme için kullanılacak olan tablo.

 

 

    private JButton btnKaydet;

    private JButton guncelleSec;

 

 

    public StokOtomasyonMain(){

        super("Stok Otomasyon Programı");

        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        this.setSize(400, 500);

        this.setResizable(false); // Pencerenin boyutunun büyütülmesi engellenmiştir.

        acilisEkrani();

 

        try{

            statement = baglanti();

            result = statement.executeQuery("SELECT * FROM stokProje"); // Veritabanına sorgu gönderilmiştir ve sonuçlar geri döndürülmüştür.

        }catch(Exception e){

            JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Bağlantı Başarısız", "Mysql Bağlantısı", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); // Hata durumunda diyalog penceresi açılacaktır.

        }

 

        Toolkit toolkit = getToolkit();

        Dimension size = toolkit.getScreenSize();

        this.setLocation(size.width/2 - getWidth()/2, size.height/2 - getHeight()/2); // Frame yerleşim yeri olarak ekranın ortası ayarlanıyor.

 

        menuBar = new JMenuBar();

        this.setJMenuBar(menuBar);

 

        anaSayfa = new JMenuItem("AnaSayfa");

        menuBar.add(anaSayfa);

        anaSayfa.addActionListener(new ActionListener() {

 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                 acilisEkrani();

 

            }

        });

 

 

        menuYeniKayit = new JMenuItem("Yeni Kayıt");

        menuBar.add(menuYeniKayit);

        menuYeniKayit.addActionListener(new ActionListener() {

 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                yeniKayitMenusu();

            }

        });

 

        menuGuncelle = new JMenuItem("Güncelle");

        menuBar.add(menuGuncelle);

        menuGuncelle.addActionListener(new ActionListener() {

 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                guncellemeMenusu();

            }

        });

 

 

 

        menuListele = new JMenuItem("Listele");

        menuBar.add(menuListele);

        menuListele.addActionListener(new ActionListener() {

 

 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                try {

                    listelemeYap("SELECT * FROM stokProje");

                } catch (SQLException ex) {

                    JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Bağlantı Başarısız", "Mysql Bağlantısı", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);

                }

            }

        });

 

        menuArama = new JMenuItem("Arama");

        menuBar.add(menuArama);

        menuArama.addActionListener(new ActionListener() {

 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                aramaMenusu();

            }

        });

 

        menuSil = new JMenuItem("Sil");

        menuBar.add(menuSil);

        menuSil.addActionListener(new ActionListener() {

 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                urunSil();

            }

        });

 

        anaPanel = new JPanel(null);

        anaPanel.setSize(400, 450);

        anaPanel.setBounds(0, 50, 400, 450);

        this.getContentPane().add(anaPanel);

 

 

    }

    public void urunNumarasiOlustur(){

        urunNumarasi = new JLabel("Ürün Numarası");

        urunNumarasi.setSize(100, 30);

        urunNumarasi.setBounds(10, 50, 100, 30);

        yeniPanel.add(urunNumarasi);

 

        txtUrunNumarasi = new JTextField();

        txtUrunNumarasi.setSize(250, 20);

        txtUrunNumarasi.setBounds(115, 58, 250, 20);

        //txtUrunNumarasi.setEditable(false);

        yeniPanel.add(txtUrunNumarasi);

    }

    public void urunIsmiOlustur(){

        urunIsmi = new JLabel("Ürün İsmi");

        urunIsmi.setSize(100, 30);

        urunIsmi.setBounds(10, 80, 100, 30);

        yeniPanel.add(urunIsmi);

 

        txtUrunIsmi = new JTextField();

        txtUrunIsmi.setSize(250, 20);

        txtUrunIsmi.setBounds(115, 88, 250, 20);

        yeniPanel.add(txtUrunIsmi);

    }

    public void urunTuruOlustur(){

        urunTuru = new JLabel("Ürün Türü");

        urunTuru.setSize(100, 30);

        urunTuru.setBounds(10, 110, 100, 30);

        yeniPanel.add(urunTuru);

 

        txtUrunTuru = new JTextField();

        txtUrunTuru.setSize(250, 20);

        txtUrunTuru.setBounds(115, 118, 250, 20);

        yeniPanel.add(txtUrunTuru);

    }

    public void urunFiyatiOlustur(){

        urunFiyati = new JLabel("Ürün Fiyatı");

        urunFiyati.setSize(100, 30);

        urunFiyati.setBounds(10, 140, 100, 30);

        yeniPanel.add(urunFiyati);

 

        txtUrunFiyati = new JTextField();

        txtUrunFiyati.setSize(250, 20);

        txtUrunFiyati.setBounds(115, 148, 250, 20);

        yeniPanel.add(txtUrunFiyati);

    }

    public void urunMiktariOlustur(){

        urunMiktari = new JLabel("Ürün Miktarı");

        urunMiktari.setSize(100, 30);

        urunMiktari.setBounds(10, 170, 100, 30);

        yeniPanel.add(urunMiktari);

 

        txtUrunMiktari = new JTextField();

        txtUrunMiktari.setSize(250, 20);

        txtUrunMiktari.setBounds(115, 178, 250, 20);

        yeniPanel.add(txtUrunMiktari);

 

    }

    public void yeniKayitMenusu(){

        container = getContentPane();

        container.removeAll();

 

        yeniPanel = new JPanel(null);

 

        yeniPanel.setSize(400, 490);

        yeniPanel.setBounds(0, 0, 400, 490); // yeniPanel'in yerleştirileceği alan(x ve y koordinatları) ve büyüklüğü(genişliği ve yüksekliği) belirtiliyor.

        yeniPanel.setBackground(Color.white); // yeniPanel'in arkaplanı beyaz olarak ayarlanıyor.

        urunNumarasiOlustur(); // Panel içerisine ürün numarası için JLabel ve JTextField ekleniyor.

        urunIsmiOlustur();

        urunTuruOlustur();

        urunFiyatiOlustur();

        urunMiktariOlustur();

 

 

        btnKaydet = new JButton("Kaydet"); // Kayıt yapmak için JButton'a ait bir nesne yaratılıyor.

        btnKaydet.setSize(100, 30);

        btnKaydet.setBounds(261, 207, 100, 30);

        btnKaydet.addActionListener(new ActionListener() {

 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                urunYeniKayit();

            }

        });

        yeniPanel.add(btnKaydet);

 

        container.add(yeniPanel);

 

 

        invalidate();

        repaint();

 

    }

    public void aramaMenusu(){

        container = getContentPane();

        container.removeAll();

 

        yeniPanel = new JPanel(null);

 

        yeniPanel.setSize(400, 490);

        yeniPanel.setBounds(0, 0, 400, 490);

        yeniPanel.setBackground(Color.white);

        String[] secenekler ={"Ürün Numarasına Göre Ara", "Ürün İsmine Göre Ara","Ürün Türüne Göre Ara", "Ürün Fiyatına Göre Ara", "Ürün Miktarına Göre Ara"};

        final JComboBox aramaSecenekleri = new JComboBox(secenekler);

        aramaSecenekleri.setSize(250, 25);

        aramaSecenekleri.setBounds(10, 10, 250, 25);

        yeniPanel.add(aramaSecenekleri);

        JButton sec = new JButton("Seç");

        sec.setSize(70, 25);

        sec.setBounds(270, 10, 70, 25);

        sec.addActionListener(new ActionListener() {

 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

 

                switch(aramaSecenekleri.getSelectedIndex()){

                    case 0:

                        icerikListeleme("Ürün numarasını giriniz: ", "urunNumarasi");

                        break;

                    case 1:

                        icerikListeleme("Ürün ismini giriniz: ", "urunIsmi");

                        break;

                    case 2:

                        icerikListeleme("Ürün türünü giriniz: " , "urunTuru");

                        break;

                    case 3:

                        icerikListeleme("Ürün fiyatını giriniz: ", "urunFiyati");

                        break;

                    case 4:

                        icerikListeleme("Ürün miktarını giriniz: ", "urunMiktari");

                        break;

                }

            }

        });

        yeniPanel.add(sec);

        container.add(yeniPanel);

 

        invalidate();

        repaint();

    }

    public void icerikListeleme(String mesaj, final String sutun){

        container = getContentPane();                               

        container.removeAll();

        icerikArama(mesaj);

 

        guncelleSec.addActionListener(new ActionListener() {

 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                try {

                    listelemeYap("SELECT * FROM stokProje WHERE "+ sutun + "= \""  + txtGuncelle.getText() +"\"");

                } catch (SQLException ex) {

                    JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Bağlantı Başarısız", "Mysql Bağlantısı", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);

                }}}

        );

 

        yeniPanel = new JPanel(null);

        yeniPanel.setSize(400, 490);

        yeniPanel.setBounds(0, 0, 400, 490);

        yeniPanel.setBackground(Color.white);

        container.add(yeniPanel);

        invalidate();

        repaint();

 

    }

    public void listelemeYap(String mysqlKodu) throws SQLException{

        container = getContentPane();

        container.removeAll();

 

        yeniPanel = new JPanel(null);

 

        yeniPanel.setSize(400, 490);

        yeniPanel.setBounds(0, 0, 400, 490);

        yeniPanel.setBackground(Color.white);

        String[] tabloBasliklari = {"No", "İsim", "Tür", "Fiyat", "Miktar"};

        result = statement.executeQuery(mysqlKodu);

        result.last();

        int stokSayisi = result.getRow();

        result.first();

        String[][] veri = new String[stokSayisi][5];

        for(int i=0; i<stokSayisi; i++){

            veri[i][0] = Integer.toString(result.getInt("urunNumarasi"));

            veri[i][1] = result.getString("urunIsmi");

            veri[i][2] = result.getString("urunTuru");

            veri[i][3] = Double.toString(result.getDouble("urunFiyati"));

            veri[i][4] = Integer.toString(result.getInt("urunMiktari"));

            result.next();       

        }

 

        tablo = new JTable(stokSayisi, 5);

 

        tablo.setBackground(Color.white);

 

        tablo.setSize(393, 442);

        tablo.setBounds(0, 0, 393, 442);

        tablo.setModel(new DefaultTableModel(veri, tabloBasliklari));

 

        JScrollPane panel = new JScrollPane(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS, JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);

        panel.setBounds(0, 0, 393, 442);     

        panel.getViewport().add(tablo);

 

 

        JTableHeader baslik = tablo.getTableHeader();

 

 

        yeniPanel.add(panel);

        yeniPanel.setBackground(Color.lightGray);

        container.add(yeniPanel);

 

        invalidate();

        repaint();

    }

    public void icerikArama(String etiketMesaj){

        container = getContentPane();

        container.removeAll();

 

        yeniPanel = new JPanel(null);

 

        yeniPanel.setSize(400, 490);

        yeniPanel.setBounds(0, 0, 400, 490);

        yeniPanel.setBackground(Color.white);

 

        JLabel guncelle = new JLabel(etiketMesaj);

        guncelle.setSize(200, 30);

        guncelle.setBounds(10, 5, 188, 30);

        yeniPanel.add(guncelle);

 

 

        txtGuncelle = new JTextField();

        txtGuncelle.setSize(50, 30);

        txtGuncelle.setBounds(200, 10, 50, 20);

        yeniPanel.add(txtGuncelle);

 

        guncelleSec = new JButton("Seç");

        guncelleSec.setSize(70, 20);

        guncelleSec.setBounds(255, 10, 70, 20);

        yeniPanel.add(guncelleSec);

 

        container.add(yeniPanel);

        invalidate();

        repaint();

    }

    public void guncellemeMenusu(){

 

        icerikArama("Guncellenecek ürün numarası");

        guncelleSec.addActionListener(new ActionListener() {

 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                try {

                    container = getContentPane();

                    container.removeAll();

 

                    yeniPanel = new JPanel(null);

 

                    yeniPanel.setSize(400, 490);

                    yeniPanel.setBounds(0, 0, 400, 490);

                    yeniPanel.setBackground(Color.white);

                    result = statement.executeQuery("SELECT * FROM stokProje WHERE urunNumarasi = \""  + txtGuncelle.getText() +"\"");

                    result.first();

 

                    urunNumarasiOlustur();

                    txtUrunNumarasi.setEditable(false);

                    txtUrunNumarasi.setText(txtGuncelle.getText());

                    urunIsmiOlustur();

                    txtUrunIsmi.setText(result.getString("urunIsmi"));

                    urunTuruOlustur();

                    txtUrunTuru.setText(result.getString("urunTuru"));

                    urunFiyatiOlustur();

                    txtUrunFiyati.setText(Double.toString(result.getDouble("urunFiyati")));

                    urunMiktariOlustur();

                    txtUrunMiktari.setText(Integer.toString(result.getInt("urunMiktari")));

 

                    JButton btnGuncelle = new JButton("Güncelle");

                    btnGuncelle.setSize(70, 30);

                    btnGuncelle.setBounds(261, 207, 100, 30);

                    yeniPanel.add(btnGuncelle);

 

                    btnGuncelle.addActionListener(new ActionListener() {

 

                        public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                            try {

 

                                result.updateString("urunIsmi", txtUrunIsmi.getText());

                                result.updateString("urunTuru", txtUrunTuru.getText());

                                result.updateDouble("urunFiyati", Double.parseDouble(txtUrunFiyati.getText()));

                                result.updateInt("urunMiktari", Integer.parseInt(txtUrunMiktari.getText()));

                                result.updateRow();

 

                                result = statement.executeQuery("SELECT * FROM stokProje");

                                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kayıt Güncellendi", "Sonuç" , JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

 

                            } catch (SQLException ex) {

                                JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Güncelleme sırasında hata oluştu.", "Sonuc", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);

                            }

 

                        }

                    });

 

                    container.add(yeniPanel);

                    invalidate();

                    repaint();

 

                } catch (SQLException ex) {

                    Logger.getLogger(StokOtomasyonMain.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

                }

 

            }

        });

 

 

 

 

 

    }

 

 

    public void urunYeniKayit (){

         try{

             result.first();

             result.moveToInsertRow(); // Yeni ürün eklenecek olan boş satıra taşıma yapıldı.

             // updateTur(guncellenecekSütun, güncellenecekDeger);

             // Güncellenecek sütunlarda değişiklikler yapıldı.

             result.updateInt("urunNumarasi", Integer.parseInt(txtUrunNumarasi.getText()));

             result.updateString("urunIsmi", txtUrunIsmi.getText());

             result.updateString("urunTuru", txtUrunTuru.getText());

             result.updateDouble("urunFiyati", Double.parseDouble(txtUrunFiyati.getText()));

             result.updateInt("urunMiktari", Integer.parseInt(txtUrunMiktari.getText()));

             result.insertRow(); // Boş satırda yapılan güncellemeler o anki satıra kaydedildi.

 

             // Kayıt yapıldıktan sonra JTextField'lar boş olarka değiştirildi.

 

             txtUrunNumarasi.setText("");

             txtUrunIsmi.setText("");

             txtUrunTuru.setText("");

             txtUrunFiyati.setText("");

             txtUrunMiktari.setText("");

             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kayıt Eklendi", "Sonuç" , JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

         }catch(Exception e){

             JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Kayıt Eklenemedi", "Sonuç", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);

         }

     }

    public void urunSil(){

         icerikArama("Silinecek ürün numarası");

         guncelleSec.addActionListener(new ActionListener() {

 

 

             public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                 try {

                     result = statement.executeQuery("SELECT * FROM stokProje WHERE urunNumarasi = \""  + txtGuncelle.getText() +"\"");

                     result.first();

                     result.deleteRow();

                     result = statement.executeQuery("SELECT * FROM stokProje");

 

 

                     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kayıt Silindi", "Sonuç" , JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

                 } catch (SQLException ex) {

                     Logger.getLogger(StokOtomasyonMain.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

                 }

 

             }

         });

 

        JLabel tumSil = new JLabel("Tüm ürünleri sil");

        tumSil.setSize(200, 30);

        tumSil.setBounds(10, 40, 200, 30);

        yeniPanel.add(tumSil);

 

        JButton btnTumKayitlariSil = new JButton("Hepsini Sil");

        btnTumKayitlariSil.setSize(100, 30);

        btnTumKayitlariSil.setBounds(200, 40, 100, 30);

 

        yeniPanel.add(btnTumKayitlariSil);

        btnTumKayitlariSil.addActionListener(new ActionListener() {

 

             public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                 try {

                     statement.executeUpdate("DELETE FROM stokProje");

                 } catch (SQLException ex) {

                     Logger.getLogger(StokOtomasyonMain.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

                 }

             }

         });

     }

    public void acilisEkrani(){

        container = getContentPane();

        container.removeAll();

        ImageIcon resim = new ImageIcon("resim.jpg");

 

        yeniPanel = new JPanel(null);

 

        yeniPanel.setSize(400, 490);

        yeniPanel.setBounds(0, 0, 400, 490);

 

 

        JLabel resimEkle = new JLabel(resim);

        resimEkle.setSize(400, 250);

        resimEkle.setBackground(Color.white);

        resimEkle.setBounds(0, 220, 400, 250);

 

        yeniPanel.add(resimEkle);

        JTextArea txtAnaSayfa = new JTextArea ();

        txtAnaSayfa.setText(

                  "\n\n\n\n  www.delimuhendis.com"

                + "\n             JAVA"

                + "\n\tDeli Mühendis Bey"

                + "\n"

                );

 

        txtAnaSayfa.setSize(400, 220);

        txtAnaSayfa.setBounds(0, 0, 400, 220);

        txtAnaSayfa.setEditable(false);

        yeniPanel.add(txtAnaSayfa);

 

        container.add(yeniPanel);

 

 

        invalidate();

        repaint();

    }

 

    public Statement baglanti() throws Exception{

         Class.forName(driver).newInstance();

         connection = DriverManager.getConnection(url, userName, password);

         return connection.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);

 

 

    }

 

    public static void main(String[] args){

        StokOtomasyonMain stok = new StokOtomasyonMain();

        stok.setVisible(true);

 

    }

 

 

 

}

 

 

DROP TABLE stokProje;

CREATE TABLE stokProje( 

    urunNumarasi int not null primary key,

    urunIsmi varchar(50) not null,

    urunTuru varchar(50) not null,

    urunFiyati double not null,

    urunMiktari int not null

);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (5, 'Büyük Saat', 'Kitap', 25.99, 99);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (6, 'Sadece Ask', 'Film', 25.99, 5);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (7, 'Kollarimda Kal', 'Film', 55.0, 1);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (9, 'Bilim ve Teknik', 'Dergi', 5.0, 132);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (10, 'Atlas', 'Dergi', 15.0, 55);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (13, 'Chip', 'Dergi', 7.9, 99);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (14, 'National Geographic (TR)', 'Dergi', 10.0, 10);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (17, 'Need For Speed Rivals ', 'Oyun', 200.0, 0);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (19, 'Fifa 14', 'Oyun', 199.99, 2);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (24, 'Pro Evoluton Soccer 2014', 'Oyun', 189.99, 500);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (35, 'Assassins  Creed IV ', 'Oyun', 230.99, 53);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (36, 'Eylül Geldi Sonra', 'Albüm', 16.15, 252);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (42, 'Levlanin Hikayesi', 'Album', 55.0, 55);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (44, 'Proje', 'Albüm', 55.0, 55);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (45, 'Doktor Faustus', 'Kitap', 22.0, 22);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (49, 'Cocuklar Insandir', 'Kitap', 12.0, 12);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (50, 'Cimri', 'Kitap', 23.0, 23);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (87, 'Cagdas Sakalar', 'Kitap', 12.0, 12);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (99, 'Jobs', 'Film', 222.0, 22);

INSERT INTO stokotomasyonodevi.stokproje (`urunNumarasi`, `urunIsmi`, `urunTuru`, `urunFiyati`, `urunMiktari`)

               VALUES (100, 'La Vie Revee Des Anges ', 'Film', 13.0, 145);

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.